STANDARD VILKÅR

Avtalebetingelser for tjenesten "VPShuset" levert av UENO Agdernett AS (heretter kalt VPShuset) pr. 1.1.2007. Avtalen ble sist revidert 19.01.2011.

1. Generelt
Denne avtalen gjelder for kjøp, leie og levering av alle varer og tjenester levert av VPShuset. Den enkelte tjenestes innhold og funksjoner er til enhver tid definert på VPShusets hjemmesider.

VPShuset forbeholder seg retten til å bestemme hvilke tjenester som til enhver tid er tilgjengelig på serverne, og til å endre innhold eller funksjoner på kort varsel.

Kjøper plikter til enhver tid å holde seg oppdatert på vilkårene i denne avtalen. Oppdaterte betingelser vil være tilgjengelig på VPShusets hjemmesider.

Denne avtalen og dens vilkår anses som akseptert i sin helhet ved bestilling.

2. Kontaktinformasjon
Kunden plikter å melde fra til VPShuset ved adresseendringer eller endring av kontaktperson eller e-postadresse til kontaktperson. Kunden er selv ansvarlig for at informasjon som oppgis til VPShuset er riktig til enhver tid.

Kunden plikter å holde kontaktinformasjonen knyttet til et domenenavn oppdatert. Endringer av domeneinformasjon sendes til VPShuset som så oppdaterer hos den aktuelle domenenavnsforvalteren (f.eks. Norid).

3. Passord
Kunden er ansvarlig for at tildelt brukerinformasjon og passord oppbevares forsvarlig og ikke gjøres tilgjengelig for uvedkommende.

4. Videresalg
Det er ikke tillatt å videreselge de tjenester som er kjøpt eller leid av VPShuset med mindre det foreligger en særskilt, skriftlig avtale som tillater dette.

5. Bestilling
Bestilling av varer og tjenester kan gjøres elektronisk pr. web, e-post, telefon eller faks. Ordrebekreftelse og bekreftelse på åpning av ny avtale sendes kunden på e-post. Det er kundens ansvar å påse at de tjenester som er beskrevet i ordrebekreftelsen/leveringsbekreftelsen stemmer med den bestilte tjenesten.

6. Priser og betalingsbetingelser
Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift. Fakturering skjer forskuddsvis for en periode av gangen, med mindre annet er avtalt. Faktura sendes pr. post eller e-post og innbetaling skjer ved betaling av giro eller ved online betalingstjenester (kreditt-/debetkort) for de tjenester hvor dette er mulig.

Utsendte fakturaer må under ingen omstendigheter returneres. Dersom faktura avvises av kunden som følge av manglende påført referansenummer eller andre feil på faktura, MÅ det sendes skriftlig søknad om kreditnota (gjerne som e-post til faktura@VPShuset.no). Fakturaer som sendes i retur uten at det er søkt om eller innvilget kreditnota blir ikke behandlet, og fakturakravet vil bli opprettholdt. Ved innvilget kreditering får du tilsendt kreditnota på hele eller deler av beløpet. Kunden beholder i alle tilfeller originalfaktura.

Priser er beskrevet på VPShusets hjemmesider. Alle priser og produktinnhold kan endres av VPShuset med 30 dagers varsel. Endring av priser trer i kraft fra og med neste betalingsperiode. Varsling av endring i pris eller produktinnhold og funksjoner kunngjøres på VPShusets internettsider.

7. Abonnement og oppsigelse
Alle våre tjenester er abonnementstjenester som automatisk fornyes for ny periode dersom vi ikke har mottatt skriftlig oppsigelse før utløpet av en periode.

Ved oppsigelse eller overgang til rimeligere tjeneste refunderes ikke forskuddsbetalt beløp. Selger kan si opp abonnementsforholdet med en måneds varsel.

8. Regler for angrerett
Registrering av domenenavn er ikke en vare, men en tjeneste levert elektronisk. En elektronisk levert tjeneste kan ikke returneres, og domenenavn faller derfor ikke inn under kjøpslovens angrerett.

Det tilbys ingen prøvetid på våre produkter og tjenester. Dersom du som kunde er usikker på om våre produkter og tjenester vil dekke dine behov, må du ta kontakt med salgsavdelingen før kjøp. Bestilte varer refunderes ikke uansett årsak.

For varer som faller inn under kjøpslovens regler om angrerett er det en angrefrist på 14 dager. Angrerettloven gjelder forbrukerkjøp, det vil si at tjenesten er til personlig bruk for kjøperen, hans husstand eller omgangskrets. Bedrifter, organisasjoner og foreninger har følgelig ikke angrerett.

9. Ansvar for innhold og informasjon
Det er kjøpers ansvar å legge inn og oppdatere informasjon på sine hjemmesider. VPShuset eller VPShusets partnere kan bistå med dette. Kunde belastes da etter de til enhver tid gjeldende priser for konsulentarbeid.

Dersom kjøper legger ut nettsider eller programvare som forårsaker feil eller problemer på VPShusets servere og utstyr, forbeholder VPShuset seg retten til å stenge kjøpers tjenester umiddelbart, inntil årsaken til problemet er fjernet.

Alt innhold kunden legger ut på VPShusets servere er kundens ansvar. Kunden beholder selv eierskapet og opphavsretten til det som legges ut.

Kunden har selv det redaksjonelle ansvaret for innholdet på sine hjemmesider, og er forpliktet til å påse at materiale som publiseres eller henvises til fra kundens nettside skal være i overenstemmelse med norsk lovgivning. VPShuset forbeholder seg retten til midlertidig eller permanent stenging av hjemmesider med innhold som åpenbart er i strid med gjeldende lover og regler. Kunden vil i disse tilfellene alltid bli orientert om bakgrunnen for stengningen. Kunden har ikke krav på erstatning eller refusjon av innbetalt abonnementsavgift for tjenesten som følge av slik stengning.

Nettsider som inneholder kode som ikke er sikret og som kan misbrukes av hackere eller spammere er ikke tillatt, og kan medføre stenging av nettstedet inntil problemet er rettet. I grove tilfeller kan publisering av slik kode medføre permanent utestengelse. Ansvaret for at koden er sikret mot å bli utnyttet av tredjepart ligger på kunden, med unntak av systemer som benytter publiseringsløsninger utviklet av VPShuset, og hvor ansvaret er regulert i egen avtale som beskriver hvilke sikkerhetsgarantier som gjelder.

Det er ikke tillatt å benytte VPShusets servere og utstyr for å legge ut informasjon, materiale eller henvisninger som eksempelsvis (men ikke er begrenset til):
- viser pornografisk materiale
- kan virke krenkende på andre mennesker eller grupper av mennesker
- viser eller handler om overgrep eller seksuelt misbruk av barn, andre mennesker eller dyr
- fremstår som diskrimerende
- er egnet til å utsette andre mennesker for umoralsk eller skadelig påvirkning

Det er ikke tillatt å benytte servere eller utstyr tilhørende VPShuset eller tilkoblet VPShusets utstyr til å tilegne seg ulovlig tilgang til systemer tilhørende VPShuset, VPShusets kunder eller utenforstående.

Klager eller mistanke om misbruk av våre tjenester kan medføre øyeblikkelig stenging i levering av tjenesten.

Det er ikke tillatt å bruke VPShusets tjenester for . Serverne skal heller ikke brukes som spillservere. Det er sperret for denne typen trafikk både inn og ut av våre nett.

VPShuset har eiendomsrett og/eller bruksrett til all eksisterende og framtidig programvarekode og tekniske løsninger som stilles til rådighet for kjøperen. Dette inkluderer også nettsider og publiseringssystemer, e-postsystemer, netthandelsløsninger og lignende som er enten helt eller delvis utviklet eller tilrettelagt av VPShuset.

Bruk av maler, design og applikasjoner levert av tredjepart, men som er gjort tilgjengelig på våre servere, er en sak mellom kunden og utgiver. VPShusets oppgave er i dette tilfellet å levere den tekniske plattformen og eventuelle systemer som forenkler installasjonen for kunden, mens selve bruken av tredjepartsmaler eller -applikasjoner er en sak mellom bruker og utgiver. Innhold og løsninger utgitt av tredjepart er ikke nødvendigvis gjennomgått og kvalitetssikret av oss. Det er også brukers ansvar å forsikre seg om at eventuell programkode, bilder, video og lignende som er en del av disse applikasjonene er levert med nødvendige lisenser og bruksrettigheter. Dette omfatter også, men er ikke begrenset til, applikasjoner og installasjonsprogram som Sitebuilder, cPanel, Plesk og Fantastico.

10. Backup av kundens data
Selger tar jevnlig backup av alle data som ligger på sine kundeservere. Frekvens for backup kan variere avhengig av hvilken server og hvilke systemer det er snakk om. Opplysninger om backupfrekvens for bestemte nettsider eller e-postkontoer oppgis på forespørsel.

Kunden er likevel forpliktet til selv å ta sikkerhetskopi av alle sider, filer og informasjon som publiseres gjennom VPShusets servere og til å ha en oppdatert kopi av alle egne data.

Kunden har ikke krav på erstatning eller tilbakebetaling som følge av direkte eller indirekte tap av data - inkludert, men ikke begrenset til, e-post, innhold på hjemmesider eller andre filer kunden lagrer på VPShusets servere.

Gjenoppretting av data fra sikkerhetskopi, og hvor årsaken til gjenoppretting ikke skyldes forhold på VPShusets side, belastes kunden etter medgått tid (normalt en time hvis ikke annet er avtalt på forhånd).

11. Registrering og vedlikehold av domenenavn
Sålenge VPShuset står som ansvarlig registrar for et domene, vil vi påse at kundens domener blir vedlikeholdt og opprettholdt. Dersom kunden ikke betaler vedlikeholdsavgift for et domenet innen utløpsdato på OPPRINNELIG faktura anses domenet som oppsagt og vil ikke bli opprettholdt. Har kunden misligholdt sine betalingsforpliktelser på andre tjenester fakturert av VPShuset, vil domener tilhørende kunden ikke bli vedlikeholdt før alle utestående fakturaer er betalt.

VPShuset kan, selv om faktura på vedlikehold ikke er betalt, kreve betaling for opprettholdte domener når det ikke er sagt opp før fornyelsestidspunktet. Domener som ikke ønskes vedlikeholdt av kunden, må avbestilles skriftlig senest en måned før domenets utløpsdato.

Kunden har selv det fulle og hele ansvar for å påse at domenenavn blir vedlikeholdt. Kunden har ikke rett på erstatning for domener som ikke er vedlikeholdt.

Ved registrering av domener benyttes en tredje part for registrering av domener. Dette kan være myndighet for forvaltning av domenenavn (f.eks. Norid), eller en registrar som tilbyr registrering av generiske eller landsspesifikke domenenavn, og hvor VPShuset opptrer som en forhandler. Ved registrering gjelder de regler som er fastsatt av forvalter eller registrar og som gjelder for det aktuelle toppnivået (se f.eks. norid.no for regler for registrering av norske domenenavn (.no) og icann.com eller gjeldende registrar for informasjon om regelverket knyttet til generiske navn). VPShuset står ikke ansvarlig for feil som skyldes forhold hos domeneforvalter eller annen tredjepart, uansett årsak.

12. Oppetidsgaranti og servicevindu
VPShuset garanterer at alle webhotell- og e-posttjenester er tilgjengelig 99% av tiden. Måleperiode for oppetid er hver kalendermåned.

Søndag fra kl. 00.00 til kl. 06.00 og mandag fra kl. 00.00 til kl. 06.00 er såkalte servicevinduer hvor tjenestene kan tas ned for vedlikehold og service. I tillegg forbeholder VPShuset seg retten til å foreta kritiske sikkerhetsoppgraderinger utenfor de angitte servicevinduene. Nedetid i disse periodene regnes ikke som nedetid i forhold til oppetidsgarantien.

13. Kundeservice og feilmelding
Ved behov for brukerstøtte skal kunden henvende seg til VPShusets supporttjeneste. Supporttjenesten er tilgjengelig via VPShusets websider og på e-post.

Feil skal meldes via de varslingssystemer som er angitt på våre nettsider.

14. Mislighold og manglende betaling.
Ved mislighold eller manglende betaling sender VPShuset purring pr. post. Ved purring, og når det har gått 14 dager etter opprinnelig forfall, tilkommer et purregebyr tilsvarende 1/10 av inkassosatsen (for 2012 utgjør dette kr. 62,-).

Dersom verken faktura eller purring blir betalt, vil saken bli sendt videre til inkassatorisk inndrivelse, med tillegg av renter og tilleggsgebyr. For privatpersoner tillegges dette gebyret tidligst 14 dager etter forfall på siste utstedte purring. For næringskunder tillegges gebyret 3 dager etter forfall på siste utstedte purring, dersom betaling ikke har skjedd.

VPShuset forbeholder seg retten til å stenge all levering av tjenester til kunden ved mislighold eller manglende betaling.

Ved gjenåpning av stengt avtale tilkommer et åpningsgebyr. Se vår prisoversikt for mer informasjon. Gebyr for gjenåpning blir sendt som egen faktura. Betales ikke denne fakturaen vil avtalen igjen bli stengt. Det blir ikke sendt purring på gjenåpningsgebyr i forkant av stenging.

15. Feil og mangler, rett til erstatning
Ved vesentlige feil eller mangler på de tjenester som leveres av VPShuset, herunder brudd på oppetidsgarantien, kan kjøper kreve erstatning. Erstatningsbeløpet er alltid begrenset oppad til den avgift kunden har betalt for den berørte tjenesten i tidsrommet hvor feilen oppstod.

VPShuset er ikke under noen omstendigheter erstatningspliktig for tap av omsetning, tap av data eller andre direkte eller indirekte forhold som har inntruffet eller kan inntreffe som følge av feil eller mangler ved de tjenester VPShuset leverer.

VPShuset er ikke under noen omstendigheter erstatningspliktig for tap av omsetning, tap av data eller andre direkte eller indirekte forhold som har inntruffet eller kan intreffe som følge av feil eller mangler ved de tjenester som leveres av tredjepart, herunder de domeneforvaltere/registrarer som benyttes ved registrering av domenenavn.

16. Spam/masseutsendelse av e-post
Det er ikke tillatt å benytte VPShusets servere eller utstyr for utsendelse av søppelepost (spam). Slik bruk vil medføre umiddelbar stengning av tjenestene. Dette inkluderer også nyhetsbrev dersom omfanget er større enn 100 brukere pr. utsending. Oppsett av e-postadresser som er satt opp med videresending til et stort antall brukere er heller ikke tillatt når antall mottakere totalt overstiger 100 brukere.

For utsendelse av nyhetsbrev med mer enn 100 mottakere må kundeservice kontaktes for tillatelse i forkant. Vi har egne systemer som kan håndtere dette dersom e-postlisten ellers er i tråd med norsk lovgivning.

Det er ikke tillatt å bruke våre servere for relay av maillister, nyhetsbrev eller annen form for masseutsendelse av mail sendt fra ekstern mailserver/maskin. Denne typen misbruk av våre tjenester uten særskilt avtale medfører tilleggsfaktura basert på antall e-post, og med en minimumspris på kr. 10.000,-, deretter beregnes en tilleggspris for hver enkelt mail som er sendt/forsøkt sendt via våre systemer på kr. 1,- når totalt antall mail overstiger 1.000.

17. Overdragelse av rettigheter og plikter
Kunden kan ikke overdra sine rettigheter eller forpliktelser beskrevet i denne avtalen, uten skriftlig samtykke fra VPShuset. Dersom VPShuset endrer eierstruktur overdras kundeforholdet automatisk til den nye eierstrukturen som måtte oppstå.

18. Force majeure
Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer.

Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos linjeleverandør, krig, naturkatastrofer eller etthvert annet forhold som regnes som force majeure.

19. Lovvalg, jurisdiksjon og tvisteløsning
Partenes rettigheter og plikter etter avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Hvis det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, kan VPShuset kreve at tvisten skal søkes løst
ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram innen 30 virkedager fra kravet om forhandlinger ble reist, vedtar hver av partene at slik tvist skal avgjøres med endelig virkning for domstolene. Kristiansand vedtas som verneting.